تحصیلات
نام مستعار

saeedmohamad

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

صنعتی اصفهان