تحصیلات
نام مستعار

saeedmeh

رشته تحصیلی

مکانیک

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

محقق اردبیلی