تحصیلات
نام مستعار

penthouse

رشته تحصیلی

مهندسی عمران – سازه