تحصیلات
نام مستعار

pedramfarahnak

رشته تحصیلی

Mechanical Engineering- Computational Mechanics

میزان تحصیلات

دکتری یا دانشجوی دکتری

دانشگاه

Bundeswehr- Munich