تحصیلات
نام مستعار

mojtaba74

رشته تحصیلی

عمران-ژئوتکنیک

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد