تحصیلات
نام مستعار

mohsensalkhori

رشته تحصیلی

مکانیک

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

خواجه نصیرالدین طوسی