تحصیلات
نام مستعار

Mohammad1374

رشته تحصیلی

مهندسی مکانیک

میزان تحصیلات

کارشناسی یا دانشجوی کارشناسی

دانشگاه

فناوری های نوین قوچان