تحصیلات
نام مستعار

Mohamad76

رشته تحصیلی

مکانیک

میزان تحصیلات

کارشناسی یا دانشجوی کارشناسی

دانشگاه

سمنان