تحصیلات
نام مستعار

marek

میزان تحصیلات

دکتری یا دانشجوی دکتری