تحصیلات
نام مستعار

Karamnejad70

رشته تحصیلی

مهندسی عمران

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

آل طه تهران (صدرای سابق)