تحصیلات
نام مستعار

fardinf

رشته تحصیلی

مهندسی عمران سازه

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

محقق اردبیلی