تحصیلات
نام مستعار

faranak 1391

رشته تحصیلی

عمران

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

غیر انتفاعی احرار گیلان