تحصیلات
نام مستعار

etminan

رشته تحصیلی

ارشد سازه

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد