تحصیلات
نام مستعار

esmaeel

رشته تحصیلی

مهندسی مواد

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

صنعتی سهند تبریز