تحصیلات
نام مستعار

ehsaan

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

صنعتی نوشیروانی بابل