تحصیلات
نام مستعار

bahramah

رشته تحصیلی

مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد