تحصیلات
نام مستعار

Ata.naghavi

رشته تحصیلی

Biomedical Engineering

میزان تحصیلات

دکتری یا دانشجوی دکتری

دانشگاه

UCL