تحصیلات
نام مستعار

arzedaily

رشته تحصیلی

مهندسی عمران

میزان تحصیلات

دکتری یا دانشجوی دکتری

دانشگاه

ساسکچوان