تحصیلات
نام مستعار

alirezazare

رشته تحصیلی

سازه

میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد

دانشگاه

شیراز