تحصیلات
نام مستعار

ali hadipour

رشته تحصیلی

مکانیک

میزان تحصیلات

کارشناسی یا دانشجوی کارشناسی

دانشگاه

امیر کبیر