تحصیلات
نام مستعار

abedkordi

رشته تحصیلی

مهندسی عمران سازه

میزان تحصیلات

دکتری یا دانشجوی دکتری

دانشگاه

شهید رجایی