تحصیلات
نام مستعار

abdorrezah22

دانشگاه

صنعتی شریف